FACIAL WAXING

Waxing - Brow Shaping

$10

Waxing - Upper Lip

$10

Waxing - Chin

$10

Waxing - Full Face

$30

Facial.jpg
‬lip waxing.jpg