BODY WAXING

Brazilian Wax                     

$60

 

Traditional Bikini               

$35

 

Extreme Bikini                    

$45

Waxing - Underarm           

$15

 

Waxing - Back                   

$65

 

Waxing - Chest                 

$35

 

Upper Leg                          

$35

 

Lower Leg                           

$65

Arm Wax                             

$60

Waxing.jpg